بررسی فارسی سوم راهنمایی جديدالتأليف تا درس دهمتحمیدیه

متن منتخب از کشف الاسرار میبدی است لازم به ذکر است در کتب قدیمی وفعلی بیش از 50 کتاب کشف الااسرار داریم.

شعر شاهنمامه برگرفته وتلمیح به آیات واحادیث دارد مانند: والله یرزوق من یشاء... اسما الحسنی

خداوند: تا قرن هفتم به معنای صاحب بوده است  وخدارا با کلماتی مانند یزدان وایزد و... استفاده می کنند.اما سعدی از قرن هفت به بعد به جای خدا هم بکار می رود

متن سوم از الأبنیه ... می باشد

چرخ وزمان به معنی زمین وآسمان است

نام: چیزهایی که قابل دیدن به صورت معمول نیستند

جای: چیزهای قابل دیدن

درس اول :

اهداف درس :

1-    روان خوانی

2-   آداب مسلمانی

3-  باعلم حدیث وقرآن آشنا شوند

4-   توانایی تطبیق رفتار خود با این خصوصیات

5-   ...

روش تدریس پیشنهادی:  طرز تلقی  این روش برای دروسی که بعد مذهبی دارنداستفاده می شود

 در این روش از بچه ها می خواهیم برای درس وعنوان درس ورسیدن به هدف راه بگویند بعد روی تابلو می نویسیم وبهترین را انتخاب می کنیم...

یادآوری:

الف-در تدریس یک درس چهار ایستگاه داریم که باید دقت شود .

1-موعظه

2-معنی کردن

3-آرایه ها

4- دستور زبان


 

درس دوم:

شعر آب آیینه  از مرحوم قیصر امین پور

روش تدریس شعر خوانی –پخش فیلم از بارگاه امام رضاو...

وزن شعر : فاعلاتن فعولن فعولن فعولن  شعر غزل است.

 در مورد معنی کردن شعر:

 مرحوم حق شناس می گوید: رمز ماندگاری ادبیات فارسی تفسیرپذیری آن است ؛ معنی کردن یک شعر آن را به یک جمله ی زبانی ساده تبدیل کردن است

نکته ها:

اگر درتشبیه چهار رکن بیان شود آن تشبیه ارزش ادبی چندانی ندارد

بهترین نوع تشبیه :آن است که مشبه ومشبه به ذکر گردد که به ان تشبیه بلیغ گویند.

نوشتن

باز گردانید یعنی:1- ترتیب اجزای جمله رعایت شود 2-کلمات مشکل معنی شود

کار های گروهی :

از 3 کار گروهی دو تای آن در کلاس انجام شود

 درس سوم

اهداف درس

1-    پرورش خوی دفلع از میهن

2-   فرهنگ دفاع مقدس

3-  ...

روش های تدریس

1-    کارایی اعضای تیم –خطابه خوانی و...

خلاقیت وتوضیحات 

ü     به سبک روایت فتح خوانده شود تأثیر گذار است

ü     درس اشاره دارد به ولاتحسبا الذین.... به آیه 169 آل عمران

ü     کتاب آیینه داران آفتاب دکتر سنگری

ü      سید شهیدان اهل قلم نام شهید سید مرتضی آوینی  سر دبیر مجله ی سوره  نویسنده وفیلم ساز است در سال 1372 شهید شد روایت فتح از کار های اوست .

ü     ققنوس : پرنده ای افسانه ای  آواز خوان  هنگام مرگ هیزم جمع می کند وبال می زند تا آتش گیرد سپس در آتش تخم گذاری می کند ومی سوزد تا از خاکسترش پرنده ی جدید متولد شود عطار در اشعار خود به آن اشاره دارد

نکته ها :

دیالوگ مونو لوک

شخصیت ار سه راه شناخته می شود

1-    عمل

2-   توصیف

3-  گفتار اگر خودش بگوید دیالوگ – اگربا خودش تکلم کند مونولوگ  صادق چوبک در کتاب سنگ صبورخود به این سبک بیان دارد.

شعر خوانی رنگ بهاران

ü     پنجره نماد ارتباط است

ü     گور سرد کنایه از نومیدی ویاس

شاعر

سه نفر به آن ها اخوان ثالث گفته اند: چون مضامین شعری آنها مشترک است

الف – مرحوم دکتر سید حسن حسینی

ب-  مرحوم قیصر امین پور

ج – سلمان هراتی

مطلب اضافه

ü     در مورد شادی

طفلی به نام شادی دیری است گم شده است                 با چشم های روشن براق با گیسویی بلندبالای آرزو

هر کس نشانی دارد ازاو ما را کند خبر                       این هم نشان ما این سو خلیج فارس سوی دگر خزر

ü     دو نوع گریه داریم  در اوج شادی: اشک ما سرد است                             دراوج غم: اشک ها گرم است

ü     روضه خلد از مجد خوافی قرن 8 استاد نظم ونثر واین کتاب به تقلید گلستان است.

هر واژه حوزه هایی دارد .1-  عینی  2- نوشتاری 3- جغرافیایی  4 – تاریخی  5- ریشه ای

اصفهان  - صفاهان – سپاهان ریشه ای  نام قدیمی جی – گی  تاریخی و....

ü     املا بعضی کلمات هنگام وارد زبانی می شود تغییر می کند مانند :

املاء –املا        آئین  -  آیین           کامپیوتر – رایانه

درس چهارم

 جوانان وفرهنگ

  اهداف : پایبندی به فرهنگ و....

روش تدریس  تلفیقی کارایی اعضای تیم

توضیحات :

حکیم یونانی – گزن فن قبل از میلاد زندگی می کرده وکتابی به نام کورش نامه دارد

شعر سعدی از باب هفتم تربیت انتخاب شده است

نکته ها :

نشانه ی فعل مضارع

ب در اول بن مضارع _ مضارع التزامی 

 مثال :اکر کوشش کنی  (بکنی )

می در اول بن مضارع  مضارع اخباری

مثال : موفق  شوی (می شوی)

  درس پنجم     "دانایی "

اهداف:

 آشنای با قالب مثنوی                           کلمات مخفف                  ارزش علم  و...

روش تدریس

جمع خوانی .................... کارایایی اعضای تیم ...................... بلند خوانی وبا آهنگ حماسی

انتخاب از آفرین نامه که مضمون آن پند واندرز است از بوشکور بلخی قرن چهارم 

شعر دوم از جام جم   اوحدی مراغه ای  در قرن هفتم وهشتم است

نکته ها :

 محاوره با مخفف فرق دارد  مخفف در شعر بکار می رود  ولی بعض کلمات در محاوره شکل دیگر آن استفاده می شود.

99 واحد شمارش در فارسی داریم

نفر برای شمارش چهار چیز بکار می رود شتر.... انسان .....دندان...... نخل....

 درش ششم

"موش وگربه "

اهداف :  آشنایی با داستان های پند آموز قدیمی  ........ پند واندرز .......... عاقل بودن .....

کلیله ودمنه

اصل کتاب به زبان هندی است

وبرگرفته از دو کتاب به نام های :

1-    پنج ننتره (شامل پنج داستان)همراه با آموزش برای شاهزادگان ودانش آموزان 

2-   مِهابهاراتا (داستان های حماسی)

 در سانسکریت کِرِتکاه ودَمَنِکاه

در پهلوی : کَلیلَه ودَمنَه

سیر تاریخی کلیله ودمنه  در قرن دوم به عربی ترجمه شد توسط عبدالله بن مقفّع ودر قرن چهارم رودکی به نظم کشی که از اشعار رودکی بیش از هفتاد بیت نمانده است  در قرن ششم ابوالمعالی نصرا لله منشی به از عربی  به فارسی ترجمه کرد واحادیث وشعر ها ی رودکی که به نظم کشیده بود را در آن آورد 

توضیح در مورد این درس

ویزگی های سبک قرن پنجم :

1-    آوردن اصطلاحات ادبی وفنّی وعلمی 

2-   آوردن آیات وآحادیث واشعار

3-  آوردن «ب»بر سر فعل های ماضی

4-   کار برد انواع «ی»(8نوع)آن

5-   استفاده از آرایه های ادبی وصناعات ادبی

انواع نثر:     نثر موزون یا مسجّع ............ نثر مرسل یاساده ........... نثر فنّی مانند کلیله ودمنه

نکته ها :

ü     «ی» استمراری که بعد از شناسه می آید وهمان «می» است ولی در دوم شخص مفرد وجمع استفاده نمی شود چون  با سوم شخص اشتباه می شود

ü     هرگاه مصدر با فعل با هم بیایند فعل آغازین می باشد.

ü     فابل (صحبت کردن حکمت آمیز حیوانات) نمونه ی بارز آن قصّه های لافونته  ترجمه ی نیره سعیدی

روان خوانی        ثَمرِ علم  از کتاب فرج بعدالشِّدهاز مُحسَّن تنوِخی در مورد مصائب پیامبران در سیزده فصل در قرن چهارم وپنجم  ودر قرن هشتم توسط اسعد دهستانی ترجمه شده است .


 

فصل 3..................................زیبایی آفرینش .......................... فاینما تولو فثم وجه الله بقره

115در س هفتم                                                تماشای بهار 

اهداف : آشنایی باجلو های آفرینش ............ نگاه توحیدی................. آرایه های ادبی ..................موعظه و..(چه بسیار است نصحیت وچه کم اند که نصیحت پذیرند)

از سعدی (غزلیات سعدی در چهار کتاب طیبات ==بدایع==خواتیم==غزلیات قدیم)

روش تدریس >>> هم خوانی<<<<  خطابی>>> پرسش وپاسخ <<<<بارش مغزی  ...

توضیحات:

توضیح در مورد "که" ومعانی آن 

دل >>> صاحب دل >>> دل : علاقه ی قلبی  توجه درونی  بیت دوم آیه ی 190آل عمران

دل باید مثل لامپ پذیرایی باشه تا همیشه تمیز شه نه مثله لامپ آشپزخونه که کثیفه

بیت 4 آیه 44 سوره ی اِسراء

عجب اسم است ولی مادر معنی عجیب معنی می کنیم قائده ی اسم به جای صفت 

فکرت :اندیشه ای که به نتیجه برسد

نقش : همان نقاشی

قضا: حکم خدا وند   قدر : سرنوشت

گل ها :>>>>بنفشه :مظهر سوگواری وخواب آلودگی چون کمی سر به پایین دارد

نرگس دو نوع داریم شَهدا : مظهر حمار بیدار  عبهر : باز ورو به بالا

لطیفه : یکی به یکی که وارونه آب می خورد می گه وارونه آب نخور فهمت کور میشه ! یارو میگه فهم چیچیه !؟ بهش گفت بخور! تا چشمت کور شه ....!!!

عجیب روان شناسی :>>>>>سر دانش آموز درحالات های مختلف<<<<

مستقیم >>> درس را خوب می فهمم

چپ  >>> درس را می فهمم ولی دوست دارم توضیح بیشتر داده شود

راست >>> درس را متوجه نیستم

پایین >>>> خسته شده ام

بالا>>> کیج ام نمی فهم

درس هشتم........................ شگفتی آفرینش........................

اهداف : >>>انواع جمع مکسر>>> پی به عظمت خداوند >>> آشنایی با نثر قدیم ساده

روش تدریس >>> طرز تلقی طرح سوال  اکرایی اعضای تیم>>>و...

 کیمیایی سعادت (کی میای سعادت)   شامل چهار بخش 1- شناخت خود 2- شناخت خدای تعالی

3-  شناخت دنیا (خلایق) 4- شناخت آخرت

 امام محمد غزالی چهار کتاب دارد(نصیحۀ الاملوک++ احیای علوم دین++جواهر القرآن++ کیمیای سعادت ) قرن پنجم می زیست

 نکته ها : براب تدریس شبکه ی معناییاین شعر جالب است

به روز نبرد آن یل ارجمند............................... به تیغ وبه خنجر به گرز وکمند (مراعات نظیر)

برید و درید و شکست و ببست......................یلان را سر و سینه وپا ودست ( شبکه ی معنایی )لف ونشر

شعر خوانی >>>>>>>>>>>>>>>>> بیشه ی نور

سهراب سپهری >>>> اهل مشهد اردهال کاشان  ایشان نماد گراست شعر فوق از حجم سبز انتخاب شده است

 شعر های او را پرویز پرستویی – مهدی احمدی –خسرو شکیبایی دیکلمه خوانده اند این شعر را شهرام ناظری در گلستانه خوانده است

8 کتاب دارد اتاق آبی نثر است  اتاقی در گوشه ی باغ خانه ی شان

او در روستای گلستانه در نزدیکی محل زندگی اش می رفت وشعر می سرود

او تضاد را در شعرش به وفور به کار برده است .

گیوه نماد تعلق====  ظهر نماد  زندگی====سیب قرمز نماد عشق ====سیب زرد نماد گناه

حکایت : روز نهم ماه رجب برابر است با روز 12 تیر ماه 422  ابوالفضل بیهقی اهل سبزوار در قرن پنجم می زیسته

 فصل چهارم ............................... شکفتن............................ آیه ی 2 سوره ی دهر

 درس نهم ............................ مثل آیینه ................

اهداف درس :- ویژگی های فردی –تفاوت فردی –تأثیر آن در موفقیت ها ارزش های والای اجتماعی

روش روش سازی طرز تلقی و....

توضیحات : عکس در صفحه  یادشعر سهراب سپهری " خانه ی دوست کجاست" عکس نماد اتاق آبی که دارد

دوست ونیمه دوست داستانی از مرزبان نامه است   داستان کشتن گوسفند وپیش دو دوست بردن و....

حدیث امام علی (ع): لا یکون الصدق حتی یحفظَ اَخاهُ فی الثلاث: قی النکبته وغیبته و وفاته

شعری از خواجه نصیر :

کل سرجاوز اثنین شاع                        کل علم لیس فیالقرطاس

هر رازی از دو لب خارج شود پخش می شود         هر علمی بر کاغذ نوشته شود ضایع نمی شود

شعر آخر درس :آینه چون...

بیت اول آن چنین است : من که چنین عیب شما توام       در بد ونیک آینه دار توام

نکته ها :

جمله ی غیر ساده دو قسم است  هم پایه و غیر هم پایه

ü     هم پایه    >>>دو جمله ی کوتاه  ساده با حروف ربط هم پایه مثال : علی آمد وغذا خورد.

ü     غیر هم پایه >>> شرطی هستند وابستگی ایجاد می کنند مثال :اگر بکوشی موفق می شوی.

درس دهم ....................................... هم نشین .........................

اهداف

v    آشنایی با شاعران وبزرگان شعر مانند : حافظ, سعدی ، مولوی، سنایی، نظامی و...

v    موعظه

v    آشنایی با احادیث و آیات

روش تدریس طرز تلقی – یاران در یادگیری و...

توضیحات  :

حیوانات بهشتی :

سگ اصحاب کهف (هم نشینی با اولیای خدا ) – ناقه ی صالح(حجت خدا) –الاغ بلعم باعورا(امر خدا)

+ نوشته شده توسط در جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 21:51 |